Interview

mr. drs. M.J. (Marco) Hofman
Docent en onderzoeker @ Bestuurskunde
Recht, bestuurskunde en politicologie
Coordinator minor Migratievraagstukken 

Algemeen

 1. Hoe kwam u voor het eerst in aanraking met/ hoorde u voor het eerst van buurtbudgettering?
  1. Mensen binnen ons achterban waren er bekend mee vanuit hun professionele netwerk. Zij hebben er met ons over gesproken, en wij zijn enthousiast geraak over het idee erachter en de mogelijkheden die het biedt.
 2. Wat deed u of uw organisatie ertoe besluiten om mee te doen?
  1. Zoals eerder aangegeven zijn wij door de uitleg enthousiast geraakt. Vooral wegens het feit dat wij al enkele jaren activiteiten organiseren voor ons achterban en daarmee de maatschappij bedienen. Wij zagen ons aanmelding als een kans voor doorontwikkelingen en professionaliseren.
 3. Wat is de organisatievorm van uw organisatie
  1. Wij zijn een stichting 
 4. Wat is de waarde van uw initiatief voor de buurt/het stadsdeel, volgens u?
  1. Wij hebben een vijftal initiatieven ingediend die betrekken hebben op actuele omstandigheden in de buurt en stadsdeel. Wij leveren een bijdrage in het mede aanpakken van een aantal hoofd knelpunten waar veel mensen mee te kampen hebben. Denk hierbij aan armoede, educatie achterstand, afstand tussen verschillende groepen en weinig beweging.
 5. Met wie heeft u samengewerkt om dit initiatief van de grond te krijgen?
  1. Wegens de Corona zijn een aantal voorgenomen samenwerkingen nog niet tot stand gekomen wel hebben wij al eerste verkenningsgesprekken gevoerd met partijen. De buurtmakelaar vanuit de gemeente is een voorbeeld hiervan.
 6. Hoe gaat het nu met de uitvoering van uw initiatief. Wat gaat goed, zijn er belemmeringen?
  1. De belangrijkste belemmering voor nu is de Corona, wij benutten de tijd die hierdoor is ontstaan om de organisatie beter voor te bereiden. Om niet helemaal stil te staan hebben wij tijdens de maand ramadan dagelijks voedselpakketten uitgedeeld aan een aantal behoeftigen uit de wijk. De ervaringen waren goed en zijn stimuleren voor meer. Bovendien is het een oog opener dat de behoefte groot is en toenemend. Geen enkel initiatief is te veel.
 7. Voelt u zich eigenaar van uw plan. Waarom wel/niet?
  1. Zeker, de laagdrempeligheid die wij hebben voor een bepaalde groep binnen de maatschappij die anders niet makkelijk de bekende organisatie benaderen. De ervaringen die wij hebben opgedaan tijdens ons bestaan hebben ons doen beseffen dat we een belangrijk rol hebben.

 

Relatie stadsdeel

 1. Wat vond u van het proces en de communicatie rondom buurtbudgetten
  1. Het proces aan de voorkant hebben wij als moeizaam en vertragend ervaren. We moesten echt volharden om aangehaakt te blijven. Maar eenmaal goedgekeurd is het verdere verloop en contact prettig en soepel.
 2. Wat zou de gemeente anders kunnen doen in het proces rondom buurtbudgettering en wat moet zeker zo blijven?
  1. Ik adviseer een versimpeling aan de voorkant, zodat de aanvrager snel aan de slag kan met waar die goed in is en niet verzeild raakt in een beoordelingscyclus. 
 3. Wat is volgens u de meerwaarde van buurtbudgettering?  Welke doelen wil de gemeente/stadsdeel hiermee bereiken
  1. Vooral de laagdrempeligheid en het zoeken naar oplossingen meer samen met de buurt bewoners te doen. Niet alles van boven willen bedenken en organiseren meer ook de verantwoordelijkheden in de wijken en de daarin actieve organisaties neer te leggen.
 4. Heeft deelname aan buurtbudgetten uw beeld van de gemeente/ het stadsdeel veranderd?
  1. Jazeker, in mijn ogen zie ik dat de gemeente meer durf toont en daarmee uitstraalt meer vertrouwen te hebben in de betrokken burger. Ik hoop dat deze pilot een succes wordt en wordt gecontinueerd. De buurt weet het best wat haar behoefte is en wat de tekortkomingen zijn.